സഭാ അസംബ്ലി ‘റിസോഴ്സ്‌ ടീം’ ഏകദിന പരിശീലന പരിപാടി സമാപിച്ചു

സഭാ അസംബ്ലി ‘റിസോഴ്സ്‌ ടീം’ ഏകദിന പരിശീലന പരിപാടി സമാപിച്ചു

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *